Hồ đào nhục và tác dụng trị đau lưng, ôn bổ hạ tiêu, thu nạp thận khí

Hồ đào sống lâu năm và ra hoa vào mùa xuân, thu quả chín đem phơi hoặc sấy khô vỏ.

Đọc thêm